Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kickboxing Sneek en de sporter en alle werkzaamheden van Kickboxing Sneek die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
 • Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of de trainingen van Kickboxing Sneek.
 • Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Kickboxing Sneek. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website kbsneek.eu. Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen op het inschrijfformulier.
 • Kickboxing Sneek behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.
 • Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches/bar en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.
 1. Verantwoordelijkheden en plichten Kickboxing Sneek
 • Kickboxing Sneek verzorgt lessen en de trainingen gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de aangekondigde datum.
 • Kickboxing Sneek is ervoor verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
 • Kickboxing Sneek zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.
 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
 • De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en de trainingen.
 • Kickboxing Sneek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.
 • Bezoek aan de ruimtes van Kickboxing Sneek alsmede het gebruik van faciliteiten zoals lockers is geheel op eigen risico.
 • Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Kickboxing Sneek, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden maximaal 1 week bewaard.
 • Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Kickboxing Sneek toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.
 1. Deelname en uitsluiting van de sporter
 • Kickboxing Sneek behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.
 • Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Kickboxing Sneek te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Kickboxing Sneek op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
 • Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Kickboxing Sneek in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Kickboxing Sneek en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Kickboxing Sneek het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Kickboxing Sneek te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.
 1. Lidmaatschap, betaling en opzegging
 • Kickboxing Sneek en de sporter gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het inschrijfformulier.
 • Het lidmaatschap wordt voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van 10 dagen voordat de nieuwe betaling weer voldaan dient te worden voor de komende maand.
 • Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
 • Opzegging kan alleen aan de balie van Kickboxing Sneek. Hier zal het uitschrijfformulier in tweevoud moeten worden ingevuld, 1 voor de sporter/uitschrijver en 1 voor Kickboxing Sneek.
 • Bij achterstallige betaling, waarbij de abonnee te kennen geeft al eerder gestopt te zijn, zal deze het uitschrijfformulier moeten kunnen tonen. Is dit niet het geval dan zal het incasso bureau de verdere afhandeling op zich nemen.
 • Losse lessen en inschrijfgeld dienen vooraf (in één keer) te worden betaald.
 • De sporter dient de contributie elke eerste week van de maand te voldoen.
 • De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen.
 • Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt Kickboxing Sneek zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
 • Kickboxing Sneek behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, direct te betalen bedragen, een bewijs van lidmaatschap (kopie inschrijving).
 1. Ziekte, zwangerschap en vakantie
 • Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, kan het lidmaatschap stopgezet worden met de duur van de ongeschiktheid. Na besluit weer verder te willen sporten betaald de sporter € 5,- inschrijving in plaats van de € 10,- inschrijfgeld.
 • Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.
 1. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties
 • Kickboxing Sneek is gesloten op feestdagen (Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Koningsdag, Hartzeildag, Sinterklaas, Kerstdagen, Oud- en Nieuwjaarsdag).
 • Kickboxing Sneek behoud het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d.
 1. Annuleren door Kickboxing Sneek en restitutie
 • Kickboxing Sneek mag lessen en/of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van trainers etc.
 1. Beeld- en geluidsdragers, kijken, toegang tot de ruimtes
 • Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na lessen en de trainingen is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluidsdragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape etc.
 • Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken, tenzij interesse is om lid te worden. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.
 • Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die de sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter aan de bar te wachten.
 1. Kinderen en huisdieren
 • Als leeftijdsgrens geldt 11 jaar of ouder. Het aanmeldingsformulier dient dan wel door één van de ouders of verzorgers te worden ondertekend (tot 16 jaar).
 • Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouder/verzorger in de fitnessruimte van Kickboxing Sneek verblijven.
 • Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door - al dan niet geoorloofde - toegang tot de ruimtes van Kickboxing Sneek, is voor eigen risico van ouder/verzorger.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 1. Beeldmateriaal
 • Kickboxing Sneek mag beeldmateriaal (foto's en video's) die gemaakt zijn tijdens lessen of andere evenementen binnen onze accomodatie verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Kickboxing Sneek is niet verplicht het verveelvoudigen of publiceren van beeldmateriaal te melden aan de sporter.
 1. Klachten
 • Klachten dienen mondeling gemeld te worden en schriftelijk gemotiveerd bij de balie. Dit kan ook door middel van een e-mail aan info@kbsneek.eu. Kickboxing Sneek maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager.
 1. Slotbepalingen
 • Met het betreden van Kickboxing Sneek geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.
 • De algemene voorwaarden kunnen tussentijds door Kickboxing Sneek worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.