Privacybeleid

 1. Algemeen
 • Kickboxing Sneek neemt je privacy serieus en behandelt al jouw persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. In dit privacy statement legt KB Sneek je uit welke gegevens van je worden verwerkt indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, met welk doel Kickboxing Sneek deze gegevens verwerkt en welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Kickboxing Sneek raadt je aan dit privacy statement daarom aandachtig door te nemen.
 1. Over Kickboxing Sneek
 • De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Kickboxing Sneek, kantoorhoudende en gevestigd te (8606 KD) Sneek, aan de Jan Kuipersweg 21/23, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 00000000. Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Kickboxing Sneek kunnen worden gericht aan peter@kbsneek.eu.
 1. Op wie is dit privacy statement van toepassing?
 • Dit privacy statement geldt voor personen die gebruik maken van alle door Kickboxing Sneek aangeboden diensten, contact- of registratie formulieren en voor personen die gebruik maken van de website (kbsneek.eu of kbsneek.nl).
 1. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
 • Kickboxing Sneek verwerkt persoonsgegevens, dit zijn alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Kickboxing Sneek, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

  Gegevens van onze leden: Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Kickboxing Sneek verwerken wij je naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mail en mobiel telefoonnummer.

  Website: Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina, webshop en digitaal inschrijf-formulier invult. Wij verzamelen je naam, geboortedatum, adresgegevens, ip-adres, e-mail en mobiel telefoonnummer. Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.
 1. Wat zijn de grondslagen voor verwerking?
 • Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:
  • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met Kickboxing Sneek bent aangegaan.
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting van Kickboxing Sneek.
  • Ter berscherming van vitale belangen van jou.
 1. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
 • Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:
  • Dienstverlening: Kickboxing Sneek verwerkt jouw gegevens om onze kickbox en fitness diensten te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot onze sportschool krijgt, financiele administratie en om per e-mail of telefonisch contact met je op te nemen bij les uitval.
  • Wettelijke verplichting: Kickboxing sneek kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
  • Andere doelen: Als Kickboxing Sneek je persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen.
 1. Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?
 • Kickboxing Sneek zorgt voor passende technische beveiligingsmaatregelen om de opgeslagen persoongegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook zorgen wij voor het up-to-date houden van onze software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
 1. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 • Als je een lidmaatschap van Kickboxing Sneek hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens gewist.
 1. Verstrekken wij gegevens aan derden?
 • Persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Kickboxing Sneek gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

  Kickboxing Sneek kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
 1. Wat zijn je rechten?
 • Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en de verkering ervan:
  • Inzage: Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
  • Rectificatie: Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.
  • Recht om vergeten te worden​: In sommige gevallen heb je het recht om Kickboxing Sneek te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op bezwaar​: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Kickboxing Sneek.
  • Direct marketing: Als persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt, heb je altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt Kickboxing Sneek je persoonsgegevens niet langer voor dat doel.
  • Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen die je hebt verstrekt aan Kickboxing Sneek in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op je toestemming of op een overeenkomst.
  • Intrekken toestemming: Als we jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan je die toestemming intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.
 1. Waar kan ik een klacht indienen?
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de bevoegde autoriteit die toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens.

  Een klacht kan worden ingediend via deze link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient